شما هم داوری کنید

با دوره های دکتر مائده چینی ساز رئیس دیوان داوری مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تمام نکات...

شما نیز تدریس کنید

همه وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده، سردفتران، استادان، مدیران، ... می توانند در اینجا تدریس...

درآمد کسب کنید

برای آموش هایی که می دهید درآمد کسب کنید و ...

آموزش عمومی

آموزش های حقوقی گوناگون برای همه مردم در سراسر کشور …

آزمون تخصصی

آمادگی آزمون های تخصصی وکالت، کارشناسی رسمی، …

مدرک تخصصی

دریافت مدرک تخصصی برای هر یک از حوزه های تخصصی وکالت …

فرصت تدریس

همه می توانند در این سامانه تدریس کنند و دوره …

جدیدترین دوره ها

دوره های دیوان داوری

دوره های مشاوره خانواده

دوره های عموم مردم

دوره های سردفتری

شما نیازها را می دانید

خودتان آنها را آموزش دهید

سازمان ها

همه سازمان های مرتبط با قوه قضائیه یا فعال در حوزه حقوقی می توانند برای آموزش کارکنان و مدیران خودشان و یا آموزش هایی که برای عموم مردم در نظر دارند  از این سامانه استفاده کنند.

بیشتر بدانید

فراگیران

همه در سراسر کشور می توانند از موضوعات مورد علاقه خودشان در حوزه های وکالت، کارشناسی رسمی، و مشاوره خانواده استفاده کنند و در آن حوزه آموزش ببینند و مدرک دریافت کنند.

بیشتر بدانید

مدرسان

همه اعضای خانواده بزرگ قوه قضائیه می توانند در این سامانه تدریس کنند.  این تدریس می تواند برای همکاران بصورت تخصصی، یا برای عموم مردم به زبان ساده، باشد.

بیشتر بدانید

آموزش را با هم بسازیم!

می خواهید برای همه فعالیت های عمده یادآوری ضروری دریافت کنید؟