با دوره های دکتر مائده چینی ساز رئیس دیوان داوری مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تمام نکات طلایی داوری را بیاموزید.