شما هم داوری کنید

شما هم داوری کنید

با دوره های دکتر مائده چینی ساز رئیس دیوان داوری مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تمام نکات طلایی داوری را بیاموزید.
شما نیز تدریس کنید

شما نیز تدریس کنید

همه وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده، سردفتران، استادان، مدیران، … می توانند در اینجا تدریس کنند.