امور گمرکی

امور گمرکی

معرفی اجمالی: در این دوره آشنایی اجمالی با رویه های گمرکی و اصطالحات گمرکی وفرایندهای مرتبط با ترخیص کالا و ارزش گذاری کالا ،مقررات مرتبط با متروکه شدن کالا در گمرک، نحوه اظهار کالا در گمرک،آشنایی با فرایند بازبینی اسناد گمرکی وحسابرسی پس از ترخیص و نحوه رسیدگی به...
دادخواست نویسی مقدماتی

دادخواست نویسی مقدماتی

معرفی اجمالی: به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی حقوقی، خواهان برای اعالم خواسته خود، الزاما باید دادخواست خود را به دادگاه صالح، تقدیم کند و شروع رسیدگی با تقدیم دادخواست آغاز می شود . همچنین در قانون، برای تنظیم دادخواست، شرایط شکلی خاصی، در نظر گرفته شده است...
آشنایی با سامانه های خدمات الکترونیکی قوه قضاییه

آشنایی با سامانه های خدمات الکترونیکی قوه قضاییه

معرفی اجمالی: قوانین متعدد از جمله قوانین برنامه های پنج ساله توسعه الزاماتی برای تحقق دولت الکترونیک مقرر نموده اند که از آن جمله ایجاد واحدهای خدمات قضایی ، الکترونیکی کردن اوراق و اسناد پرونده های قضایی ، ابالغ الکترونیکی اوراق قضائی و … می باشند که در این...