سامانه جامع آموزش

وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده، سردفتران

آشنایی با سامانه های خدمات الکترونیکی قوه قضاییه

آشنایی با سامانه های خدمات الکترونیکی قوه قضاییه

لیست علاقه‌مندی‌ها اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول
لینک صفحه
در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

درباره دوره

معرفی اجمالی:

قوانین متعدد از جمله قوانین برنامه های پنج ساله توسعه الزاماتی برای تحقق دولت الکترونیک مقرر نموده اند که از آن جمله ایجاد واحدهای خدمات قضایی ، الکترونیکی کردن اوراق و اسناد پرونده های قضایی ، ابالغ الکترونیکی اوراق قضائی و … می باشند که در این راستا دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ایجاد شده و همچنین ابالغ اوراق قضائی از طریق سامانه ثنا صورت می گیرد و به عالوه بسیاری از اوراق پرونده های قضائی به صورت الکترونیکی ایجاد می شوند بنابراین برای طرح و پیگیری امور حقوقی از جمله طرح دعاوی حقوقی و شکایات کیفری و نیز تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری و … و نیز پیگیری امور پرونده های قضایی و بسیاری امور دیگر ناگزیر از آشنایی با این سامانه ها هستیم در این دوره تالش شده این آشنایی به نحو مطلوب انجام و آمادگی های الزم برای استفاده از سامانه های قوه قضائیه برای مخاطبان حاصل گردد.

سرفصل های دوره:

1 _شناسایی سامانه
2 _کاربردسامانه ها
3 _مقررات قانونی وآیین نامه های مربوط به سامانه ها

دلایل نیاز به دوره:

 اجباری شدن ثبتنام ابلاغ ثنا واستفاده ازسامانه ها درطرح واداره دعاوی وشکایات وعدم اشنایی مخاطبان ازنحوه استفاده ازسامانه ها

هدف از دوره:

 اشنایی باسامانه ها ی قوه قضاییه واستفاده ازانهادرطرح واداره دعاوی وشکایات

کاربرد دوره:

طرح دعاوی وشکایت وابالغ اوراق قضایی

مزایای دوره :

تسریع درانجام امورقضا یی واطالع رسانی درامورقضایی

رزومه مدرس:

بیش از 17سال سابقه قضائی

رییس دادگاه حقوقی تهران

مدرس دانشگاه

نمایش بیشتر

چه چیزی یاد خواهید گرفت؟

  • تسریع درانجام امورقضا یی واطالع رسانی درامورقضایی
  • اشنایی باسامانه ها ی قوه قضاییه واستفاده ازانهادرطرح واداره دعاوی وشکایات

محتوای دوره

آشنایی با سامانه های خدمات الکترونیکی قوه قضاییه
معرفی سامانه های قوه قضائیه

  • معرفی سامانه های خدمات الکترونیکی قوه قضاییه: جلسه اول
    36:29
  • معرفی سامانه های خدمات الکترونیکی قوه قضاییه: جلسه دوم
    49:39

می خواهید برای همه فعالیت های عمده یادآوری ضروری دریافت کنید؟