راهنمای مدت اعتبار ثبت نام

هر دوره با توجه به مدت زمان دوره  و الزامات و شرایطی که برای آن تعریف شده دارای مدت اعتبار مشخصی می باشد و پس از اتمام مدت اعتبار قابل استفاده نخواهد بود. لطفا به مدت اعتبار دوره ای که ثبت نام کرده اید توجه کنید و پیش از اتمام اعتبار دوره آن دوره را به پایان برسانید. مدت اعتبار دوره یعنی مدت زمانی که یک دوره از تاریخ خرید توسط شما برای شما باز خواهد بود و شما می توانید از آن دوره استفاده و آن را تکمیل کنید و پس از آن تاریخ، اگر شما بخواهید همچنان از آن دوره استفاده کنید، باید آن دوره را دوباره خریداری کنید.