ممیزی اراضی (منابع طبیعی)

ممیزی اراضی (منابع طبیعی)

کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی، ازنظر صلاحیت در گروه تخصصی کشاورزی قرارگرفته است. بخش کشاورزی و منابع طبیعی به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم که طیف وسیعی از رشته‌های با آن مرتبط بوده و همچنین قریب به‌اتفاق روستانشینان در این شغل اشتغال دارند و از این نظر به...
مبانی حقوقی مدیریت پسماند

مبانی حقوقی مدیریت پسماند

معرفی اجمالی: اهمیت پسماندها، مدیریت آن ها و قوانین و مقررات ملی و بین المللی مربوط سرفصل های دوره: اهمیت پسماندها و تقسیم بندی آن ها، انواع پسماندها، صنعتی، خطرناک، خانگی، کشاورزی، بیمارستانی، و … آشنایی با آلودگی های ناشی از عدم کنترل مدیریت پسماندها، سامانه...