بررسی صلاحیت دادگاه ها بر اساس وقوع جرم

بررسی صلاحیت دادگاه ها بر اساس وقوع جرم

معرفی اجمالی: اصولا محل وقوع جرم صالح به رسیدگی نیست… سر فصل های دوره: استثنائات بر صلاحیت محلی دادگاه ها صلاحیت اضافی،احاله دادرسی،صلاحیت انحصاری دادگاه های مرکز استان و پایتخت کاربرد دوره: نحوه رسیدگی در دادگاه ها و جلوگیری از آرا متعدد . متناقض هدف از دوره:...
ایرادات بر قانون مجازات های تکمیلی و تبعی

ایرادات بر قانون مجازات های تکمیلی و تبعی

معرفی اجمالی: بررسی مجازاتهای تکمیلی وتبعی بر اساس قانون اصلاح مجازات های حبس تعزیری مصوب 1399 سر فصل دوره: مجازات های تکمیلی و تبعی هدف دوره: طراحی سوالات متعدد آرمون های حقوقی از مباحث فوق کاربرد دوره: بررسی مجازاتهای تکمیلی و تبعی بر اساس قانون اصلاح مجازاتهای حبس...