سامانه جامع آموزش

وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده، سردفتران

مرکز،وکلا،کارشناسان،رسمی،مشاوران،خانواده،قوه،قضائیه
مقررات انتظامی وکالت

مقررات انتظامی وکالت

این دوره از دروس دوره ی توجیهی کارآموزان وکالت سال 99،                                              مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه میباشد. رزومه مدرس دکتر کمال رئوف :دادستان انتظامی مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه...
صلاحیت محاکم حقوقی و کیفری

صلاحیت محاکم حقوقی و کیفری

این دوره از دروس دوره ی توجیهی کارآموزان وکالت سال 99،                                              مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه میباشد. رزومه مدرس :رییس شعبه ششم اجرای احکام کیفری دادگستری استان...