صلاحیت محاکم حقوقی و کیفری

صلاحیت محاکم حقوقی و کیفری

این دوره از دروس دوره ی توجیهی کارآموزان وکالت سال 99،                                              مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه میباشد. رزومه مدرس :رییس شعبه ششم اجرای احکام کیفری دادگستری استان...