امور ثبتی (سلطانی)

امور ثبتی (سلطانی)

معرفی اجمالی : کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی ازنظر صلاحیت در گروه تخصصی راه و ساختمان قرارگرفته که به جهت وسعت و گسترگی فعالیت‌های مرتبط با این تخصص حائز اهمیت بسیاری است. از طرفی اهمیت تخصص در این صلاحیت همین بس که امروزه در جامعه ما ارزشمندترین سرمایه ازنظر کلیه...